• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
 • Кафедра екології та біотехнологій  Історія кафедри


  Кафедра біотехнологій та біоінженерії бере витоки з 1972 року, коли у складі Кременчуцького загальнотехнічного факультету було створено кафедру фізики та хімії, яку очолював к.т.н., доц. Міщенко В.М. На кафедрі фізики і хімії були започатковані екологічні дослідження проблем забруднення атмосферного повітря на рівні виконання держдоговірних робіт, що слугували підґрунтям формування кафедри екології. Із того часу статус ЗВО і назва кафедри декілька разів змінювалися. За цей період її завідувачами були професори Єлізаров О.Є., Шмандій В.М., Никифоров В.В., доценти Козловська Т.Ф. і Новохатько О.В.


  У 1991 році до колективу кафедри фізики і хімії було прийнято к.т.н., доц. Яценко О.М., який вивчав шляхи переробки, зберігання і утилізації промислових і побутових відходів. На сьогодні ці дослідження успішно розвиває к.т.н., доц. Бездєнєжних Л.А. В тому ж році к.х.н, доц. Козловська Т.Ф. започаткувала напрям "Еколого-токсикологічні дослідження компонентів навколишнього середовища".


  З 1992 по 2013 рік на кафедрі працював к.б.н Никифоров В.В., який сформував напрямок біоекологічних досліджень, що наприкінці призвело до створення об’єктів природно-заповідного фонду (парк-пам’ятка місцевого значення “Придніпровський парк”, заказник „Білецьківські плавні”, регіональний ландшафтний парк „Кременчуцькі плавні”). Під керівництвом доц. Никифорова В.В. розроблені та впроваджені ефективні методи біоіндикації та біотестування з метою визначення рівнів забруднення компонентів біосфери.


  У 1992 році до колективу кафедри було залучено старших викладачів: Солошич І.О. (к.пед.н., доцент з 2006 року), яка досліджувала вплив на навколишнє природне середовище викидів автомобільного транспорту; Ткачова Ю.М., який продовжував роботи з вивчення впливу на здоров’я людини геоаномальних явищ в існуючих природних і техногенно створених умовах.


  У 1993 році відбувся перший набір студентів на спеціальність 7.070805 – „Прикладна екологія” у складі кафедри фізики і хімії Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного інституту. А у червні 1995 року була створена кафедра екології з метою підготовки фахівців у галузі охорони навколишнього середовища, яка функціонувала у складі машинобудівного, пізніше, автомобільного факультетів, а з 2003 року – факультету природничих наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Значний внесок у створення кафедри зробили: к.ф.-м.н, доц. Шмандій В.М., к.пед.н, доц. Кляхіна З.П., ст. викл. Бездєнєжних Л.А.


  З моменту створення кафедру очолював доктор технічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук та Міжнародної академії науки і практики організації виробництва, відмінник освіти України Шмандій Влодимир Михайлович.


  З 1997 по 2006 роки прийом на навчання за ОКР "Бакалавр" ведеться за напрямом підготовки 0708 “Екологія” за ОКР "Спеціаліст" і "Магістр" – зі спеціальності 7.070801 та 8.070801“Екологія та охорона навколишнього середовища” відповідно.


  У 1999 році на кафедрі екології було відкрито аспірантуру.


  З 2003/2004 н.р. започатковано набір найбільш талановитих студентів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр”.


  Починаючи з 2006 року набір студентів на навчання за ОКР "Бакалавр" ведеться за напрямом 6.040106“Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.


  У квітні 2012 року кафедру екології реорганізовано на кафедру "Екологічна безпека та організація природокористування".


  З 1 червня 2012 р. було створено спеціалізовану вчену раду зі спеціальності 210601 - "Екологічна безпека", її головою є проф. В.М.Шмандій. За нетривалий час існування у вченій раді відбувся захист дисертаційних робіт на здобування наукового ступеня кандидата технічних наук.


  У 2013 році після ліцензування спеціальності 6.051401 «Біотехнологія» розпочала підготовку відповідних фахівців кафедра «Біотехнології та біоінженерія» і була випусковою за двома спеціальностями: 162 «Біотехнології та біоінженерія» (ОР «Бакалавр») і 101 «Екологія» (ОР «Магістр») за програмою «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».


  На кафедрі ЕКБ сформовано потужний колектив науково-педагогічних працівників, серед яких – 2 доктори наук, професори та 13 кандидатів наук, доцентів, ст.викладач.


  На кафедрі екології плідно працюють випускники кафедри екології к.т.н., доц., декан факультету природничих наук Бахарєв В.С., к.т.н., доц. Харламова О.В., провідний фахівець з лабораторного обладнання Знайко В.Ю., учбовий майстер Голуб І.О., аспірант Знайко Н.С.


  Освітній процес відбувається у спеціалізованому комп’ютерному класі та інших аудиторіях, обладнаних мультимедійною технікою, а також у навчальних лабораторіях «Біотехнологічні процеси й апарати», «Комплексна лабораторія біотехнологій», «Хімічна та біологічна інженерія» і «Токсикологія та промислова хімія». Створено сучасну лабораторно-експериментальну базу: техноекології, методів вимірювання параметрів навколишнього середовища. Загальна площа аудиторного фонду становить близько тисячі кв.м.


  Щорічно під керівництвом кафедральних учених здобувачі вищої освіти доповідають на наукових і науково-практичних конференціях і семінарах, незмінно посідають призові місця на Всеукраїнських і Міжнародних студентських олімпіадах і конкурсах, а також беруть участь у воркшопах, хакатонах, квестах та інших заходах на рівні університету, міста, області і країни. Найкращі студенти проходять стажування в європейських університетах. Протягом останніх десяти років сім здобувачів освіти стали призерами ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і шість – ІІ-го туру Всеукраїнської олімпіади студентів.


  НПП кафедри постійно підвищують свій науково-професійний рівень. Останнім часом захищено дві кандидатські дисертації: у 2016 році Сакун О.А. − за спеціальністю «Екологічна безпека» і 2019 р. Дігтярем С.В. − за спеціальністю «Біотехнологія», у 2020 році його призначено гарантом освітньої програми. Протягом 2019–2021 років доценти Пасенко А.В., Дігтяр С.В. і Новохатько О.В. увійшли до складу експертів Національного агентства з якості вищої освіти. З 2016 року проф. Никифоров В.В. є членом Президії проректорів з наукової роботи й експертом Наукової ради з 2019 р. (секція «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук») Міністерства освіти і науки України, а також членом Басейнової Ради середнього Дніпра Міністерства екології та природних ресурсів України – з 2018 року.


  Кафедра є організатором Міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми екологічної безпеки”, а також співорганізатором ряду наукових конференцій, у тому числі: Міжнародної науково-педагогічної конференції “Інтеграція екологічної освіти у світовий простір”, Всеукраїнській науково-практичної конференції „Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів”. Майбутні науковці також мають змогу публікувати результати власних досліджень у збірниках тез наукових конференцій, фахових виданнях і наукових журналах, у тому числі – у журналі “Екологічна безпека”, випуск якого започатковано на кафедрі у 2008 році.


  У вересні 2021 року кафедра «Біотехнології та біоінженерія» і кафедра «Екологічна безпека та організація природокористування» об'єдналися в кафедру «Екологія та біотехнології» з метою створення потужного наукового та освітнього потенціалу кафедри.


  Основними пріоритетами діяльності кафедри є: інтеграція освіти і науки, розвиток і вдосконалення лабораторної бази, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, у першу чергу шляхом захисту кандидатських і докторських дисертаційних робіт.


  Кафедра має плідні зв’язки з науковими установами та закладами вищої освіти України (Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київським університетом біоресурсів і природокористування, Одеською академією харчових технологій, Полтавським національним аграрним університетом, Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара, Полтавським національним медичним університетом тощо) та Європи відповідно до угод про освітньо-наукову співпрацю з Університетом біоресурсів і наук про життя у Відні (Австрія), Інститутом технологій та бізнесу у Чеських Будійовицях (Чехія), Технічним університетом у Любліні (Польща), Університетом Матея Бела у Банській Бистриці та Технічним університетом у Зволені (Словаччина), Абертайським університетом у Данді (Великобританія).