Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»
<<  до "Склад кафедри"


Никифоров Володимир Валентинович   Телефон: +38(097)232-09-45


   Page in English


   Посилання на наукові публікації на ресурсі Google Scholar


  1964 року народження, закінчив у 1987 році Харківський державний університет ім. А.М. Горького за спеціальністю «Біологія», отримав кваліфікацію – біолог, викладач біології та хімії. Відповідно до державного розподілу після закінчення ВНЗ працював у ЗОШ № 20 м. Кременчук два роки. У 1989–1992 роках навчався в аспірантурі відділу спорових рослин Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка (м. Київ).
  Кандидат біологічних наук із 1994 року, тема дисертації «Золотисті водорості (Chrysophyta) Гірського Криму та Українських Карпат».
  З 1998 по 2001 рік – докторант кафедри ґрунтознавства, геоботаніки та екології факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю 03.00.16 – екологія (м. Дніпропетровськ). З 2000 доцент кафедри екології. З 2001 року директор регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні». У 2007 році пройшов підвищення кваліфікації керівників об’єктів природно-заповідного фонду України в Міністерстві екології України (м.м. Канів–Київ).
  Доктор біологічних наук із 2010 року. Тема дисертації "Структурна організація біогеоценозів і біогідроценозів Середнього Придніпров`я (відновлення, охорона та раціональне використання)
Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації:


  з 24.05.1993 р. по 01.09.1995 р. – асистент кафедри фізики та хімії Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного інституту;

  з 01.09.1995 р. по 01.01.1998 р. – старший викладач кафедри прикладної екології Кременчуцького державного політехнічного інституту;

  з 01.01.1998 р. по 30.11.1998 р. – доцент кафедри прикладної екології; з 01.12.1998 р. по 31.08.2001 р. – доцент кафедри екології;

  з 25.05.2003 р. – начальник науково-дослідної частини;

  з 01.09.2003 р. по 04.07.2004 р. – професор кафедри екології Кременчуцького державного політехнічного університету;

  з 01.09.2004 р. по 30.06.2012 р. – професор кафедри екології Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

  з 01.09.2012 р. – завідувач кафедри біоекологічних технологій;

  з 01.07.2013 р. – Перший проректор КрНУ.
Основні праці  Систематична структура фітопланктону водойм степової зони України // Укр. ботан. журн. — Київ, 1989. Т.46, № 1. — С. 75-76;


  Еколого-флористичний аналіз фітопланктону водойм степової зони України // Укр. ботан. журн. — Київ, 1991. Т.48, № 1. — С. 52-55;


  Новые находки Chrysophyta из Горного Крыма // Альгология. — Киев, 1992. Т.2, № 1. — С. 65-70;


  A new species from genus Dinobrion Ehr. // Algology — Kiev, 1993. — V. 3. — P. 50-52;


  Золотисті водорості Гірського Криму та Українських Карпат / Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол.. наук. — К., 1994. — 24 с.;


  Разработка технологии доочистки промышленных сточных вод с использованием зеленых микроводорослей // Зб. наук. праць науков. конф. «Нові технології» — Кременчук, 1996. — С. 61;


  О методологии изучения биогеоценозов с целью их охраны // Екологія та ноосферологія. — Дніпропетровськ, 1999. Т. 7, № 3. — С.11-22;


  Про ієрархію понять біологічної, фітологічної та лишайникової індикації // Вісник Черкаського ун-ту. Серія «Біологічні науки». — Черкаси, 1999. — Вип. 13. — С. 135-137;


  Фітоценотичні та екологічні особливості ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Білецьківські плавні» (Полтавська область) // Укр. фітоцен. зб. — К., 1999. — Вип. 1 (15). — С. 78-86;


  Место ландшафтного парка «Кременчугские плавни» в системе регионального фонового мониторинга // Вісник Харківського національного універститету. Геологія. Географія. Екологія. - Харків, 1999. № 455. — С. 162-166;


  Результаты гидрохимикобиологического анализа и биотестирования природных вод акватории проектируемого РЛП «Кременчугские плавни» // Вестник Харьковского политехнического университета. Серия «Новые решения в современных технологиях». Т. 77. — Харьков, 2000. — С. 3-7;


  Сучасний стан природно-заповідного фонду Середнього Придніпров’я // Зб. наук. праць ПДПУ ім. В. Г. Короленка. Екологія. Біологічні науки. — Вип. 3 (7). — Полтава, 2001. — С.182-187;


  Результаты биотестирования питьевой воды на ранних стадиях ее подготовки к употреблению // Екологія та ноосферологія. — Дніпропетровськ, 2001. — Т.9, № 10. — С.99-105;


  О типах экологического мониторинга // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. 2001. Т. 2. Вип. 9. — С.132-137;


  Особенности хозяйственного значения синезеленых водорослей в условиях Кременчугского и Днепродзержинского водохранилищ // Вісник КДПУ. — Кременчук, 2002. — Вип. 5 (16). — С. 106-108;


  О методах подавления массового развития синезеленых водоростей // Вісник проблем біології і медицини. — Полтава, 2002. — Вип.4. — С.27-31;


  Гидроботанический анализ водохранилищ Среднего Приднепровья // Вісник Дніпропетровського університету. — 2002. — 2, вип. 10. — С. 188-193;


  Функціональне зонування території Регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» // Науковий вісник УжНУ. Серія: Біологія. — Ужгород, 2003. Вип. 12. — С. 192-195;


  Middle Dnieper ECONET in the aspect region sustainable development // Bulletin problems of biology and medicine. — Poltava, 2003. — № 5. — Р. 28-32;


  Екологічна мережа Середнього Придніпров’я: сучасний стан і шляхи оптимізації / Монографія - Днепропетровск: изд-во ДНУ, 2003. — 240 с.;


  Влияние токсичности некоторых гидрополлютантов на интенсивность фотосинтеза Еlodea сanadensisL. // Вісник проблем біології і медицини. — Полтава, 2003. — вип.3. — С.50-53;


  Дослідження впливу антропогенних чинників атмосферного повітря на захворюваність населення міста Кременчука // Вісник КДПУ. — Кременчук, 2005. — Вип. 1 (30). — С. 103-105;


  Дополнение к биотическому разнообразию РЛП «Кременчугские плавни» // Заповідна справа в Україні, 2007. — Т. 13. — Вип. 1-2. — С. 94-96;


  Сравнительный анализ уровней радиоактивности лекарственных растений и почв Кременчугского района // Ґрунтознавство. — Дніпропетровськ, 2008. — 9, № 1-2. — С. 109-113;


  Качество окружающей среды и здоровье населения // Вісник проблем біології і медицини. — Полтава, 2009. — Вип. 2. — С. 39-43;


  О результатах фитоиндикации эдафотопов агробиоценозов Среднего Приднепровья // Агроекологічний журнал. — К., 2009. — С. 225-228;


  The Nature Protection and Energy Saving Aspects of the green-blue algae utipzation // 2nd Forum of Science & Technology Days in Poland. — Bialystok-Bialowieza, 2009. — Р. 80;


  Результаты гидроэкологических исследований биопрудов очистных сооружений Кременчуга // Екологія та ноосферологія. — Дніпропетровськ, 2010. — Т. 21. — № 3-4. — С. 20-28;


  Results of nutritional supplements biotesting // Proceedings of X International Scientific Conference «Physical processes and fields of technical and biological objects». — Kremenchuk, 2010. — P. 174—175;


  Использование сине-зеленых водорослей для получения биогаза // Гигиена и санитария. — М.: НИИ ЭЧиГОС им. А. Н. Сысина, 2010. — № 6. — С. 35-38;


  Результати біотестування харчових добавок // Вісник проблем біології і медицини. — Полтава: УМСА, 2011. — Т. 1 — Вип. 2. — С. 93-95;


  Різноманітність теріофауни проектованого національного природного парку «Середньодніпровські плавні» // Біологічний вісник МДПУ, 2011. — № 2. — С. 70-80;


  Nature protection and energy-resource saving technology of green-blue algae utipzation in Dnieper reservoirs // Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. — Kremenchuk: KrNU, 2011. — № 1 (66) — Р. 115—117;


  Биотестирование в системе гидроэкологического мониторинга // Екологічна безпека — Кременчук: КрНУ, 2011. — Вип. 1 (11). — С. 31-35;


  Сравнительный анализ качества водопроводной и фасованной воды в городах Кременчуг (Украина) и Банская Быстрица (Словакия) // Вісник проблем біології і медицини. — Полтава: УМСА, 2011. — Т. 1 — Вип. 2. — С. 93-95;


  Ecology and nature protection / Engpsh-Ukrainian-Russian-Slovak glossary — Kremenchug-Banska Bystrica, 2013. - 92 p.;


  Біокоректування результатів моніторингу природних середовищ // Людина та довкілля. Проблеми неоекології — Харків, 2014. — № 1 — 2. — С. 14-17;


  Mathematical model of the process of synthesis of biogas from blue-green algae // Ecological safety. Kremenchug: KrNU, 2015. - № 1 (19). - P. 58-63.


  Раціональна технологія утилізації синьо-зелених водоростей // Науковий вісник НЛТУ України «Екологія та довкілля». — Львів, 2015. — Вип. 25.10. — С. 140-149.


  Experimental research of electromechanical and biological systems compatibipty // Przeglad Elektrotechniczny, 2016, - R. 92 № 1. - P. 128—131;


  Mutation of the Drosophila melanogaster L. under the influence of the electromagnetic radiation // Environmental problems, 2016, vol. 1, no. 1, Lviv. — PP. 91-94;


  Reduction of the environmental threat from uncontrolled development of cyanobacteria in the waters of the Dnieper reservoirs // Environmental problems, 2016, vol. 1, no. 1, Lviv. — PP. 61-64;


  Production of renewable energy resources via complex treatment of cyanobacteria biomass // Chemistry & Chemical technology / Lviv Polytechnic National University. — Lviv, 2016. — Vol. 10, № 2. — P 251—254;


  Екологічні пріоритети Кременчука: сучасний стан і перспективи / Колективна монографія. — Кременчук, 2016. — 100 с.;


  The biotechnological ways of blue-green algae complex processing // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies — Kharkov, 2016. — N 5/10 (83). — P. 11-18.;


  Екологічна біотехнологія переробки синьо-зелених водоростей / Монографія — Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2017. — 104 с.;


  The industrial electrical equipment screened magnetic fields effect on model organisms // International Conference on Modern Ekectrical and Energy Systems // Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, November 15-17, 2017. — P. 380-383;


  Оn additional possibipties of using the blue-green algae substrate and digestate / In Monograf Water Supply and Wastewater Disposal — Lubpn, 2018. — P. 207—220.


  Perspective Technologies of the Treatment of the Wastewaters with High Content of Organic Pollutants and Ammoniacal Nitrogen / J. Ecol. Eng. — 2019. — № 20(2). — P. 8–15.Інтелектуальна власність  Спосіб біологічного доочищення стічних вод / Деклараційний патент UA 63719 A. — Бюл. № 1, 2004;


  Спосіб отримання біогазу із синьозелених водоростей / Деклараційний патент UA 24106 U. — Бюл. № 9, 2007;


  Спосіб виробництва метану та добрива / Патент на корисну модель 104743 № u201509476 . - Бюл. № 3, 2016;


  Спосіб отримання біогазу із синьо-зелених водоростей / Патент на корисну модель України 105896, № u201509295. - Бюл. № 7, 2016;


  Комп’ютерна програма «Автоматизована система формування тезауруса на основі он-лайн сервісів перекладу» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 66298 від 24.06.2016.