• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
 • Кафедра екології та біотехнологій  Солошич Ірина Олександрівна


  Солошич Ірина Олександрівна
 • Професор кафедри екології та біотехнологій
 • Доктор педагогічних наук, професор

 •      

 • soloishych@gmail.com

 • Досвід практичної роботи за спеціальністю в ЗВО IV рівня акредитації: 20 років.

 • НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, які викладає Солошич І.О.:  До кола наукових інтересів належать такі напрямки досліджень:

  - розробка екологічних технологій;
  - формування науково-дослідницької компетентності студентів екологічних спеціальностей.


  Солошич І.О. має 217 наукових публікацій, серед яких у 101 наукова публікація у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, що індексуються у наукометричних базах даних, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, у т.ч. 13 - у Scopus та Web of Science, а також 12 навчальних посібників та монографій і 2 охоронних документів на інтелектуальну власність.

  Citations and h-index for Scopus = 69 / 6
  Citations and h-index for Web of Science = 15 / 2
  Citations and h-index for Google Scholar = 8

  Відповідність вимогам п. 38 ЛУ: 12 показників: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19.


  НАГОРОДИ:

  - стипендіат Міжнародного наукового фонду Джорджа Сороса (переможець конкурсу 1993-1994 рр. з проблеми біорізноманіття);

  Почесні грамоти:

  - 2008 p. - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

  - 2016 p. - Диплом Лауреата Премії Полтавської обласної ради імені А. С. Макаренка у номінації "Вищі навчальні заклади третього, четвертого рівня акредитації".

  Знаки:

  - 2012 p. - "Відмінник освіти України" Міністерства освіти і науки України;

  - 2012 p. - медаль Академії педагогічних наук України

  - 2021 p. - "Ушинський К.Д." "За досягнення в науці та освіті".


  ОСВІТА

  – 1987 р. - закінчила Харківський державний університет ім. М. Горького, фізичний факультет, кафедра металофізики.


  НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

  – 2006 р. - захистила кандидатську дисертацію "Методика формування екологічних знань у майбутніх інженерів-електромеханіків"; за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни) в Українській інженерно-педагогічній академії. Диплом ДК № 036298.

  – 2020 р. - захистила докторську дисертацію на тему «Дидактичні засади формування науково-дослідницької компетентності студентів екологічних спеціальностей» за спеціальністю 13.00.09 - Теорія навчання у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Диплом ДД №010422.


  ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

  – Доцент кафедри екологічної безпеки та організації природокористування КрНУ (2007-2021)
  Атестат доцента __

  – Професор кафедри екології КрНУ (2021).
  Атестат професора _____


  ДОСВІД РОБОТИ

  1991-1994 - викладач фізики у ПТУ № 16 м. Кременчук

  1994-1997 - асистент кафедри фізики і хімії Кременчуцького філіалу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

  1997-2007 - старший викладач кафедри прикладної екології Кременчуцького державного політехнічного інституту (КПІ)

  З 2005 р. - виконує обов'язки керівника наукової діяльності студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ.

  2013 р. - представник від ЗВО України у Міністерських Всеукраїнських організаційних комітетах з проведення Всеукраїнської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.


  ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

  • 10.11.-10.12.2012 р. СОЛОШИЧ І.О. була направлена Міністерством освіти і науки України на стажування до Технічного університету шляхів сполучення (м. Ланьчжоу, Китай) за науковою програмою «Екологічні проблеми навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування» (наказ МОН від 31.05.2012р. № 650).

  • 2019 р. - отримала міжнародний сертифікат В 2 з англійської мови № A 1230.

  • 2019 р. - закінчила магістратуру у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського за освітньою програмою "Екологія та охорона навколишнього середовища"

  • Учасниця міжнародного проекту Європейського Союзу «Сталий розвиток і екологічна освіта» (№ CZ.1.07/1.3.00/16.0075, Чеське Будейовіце, Коледж європейських і регіональних досліджень).

  • 2.08. - 11.08.2021 року пройшла міжнародне стажування у Варненському університеті менеджменту за темою «Adaptive teaching metods, global trends and innovative practices in higher education: the Evropean experience» (6 ECTS).  Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності), які зараховуються за останні п’ять років:


  1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection):

  Публікації у фахових виданнях України:

  1. І. Солошич, В. Шмандій, О. Харламова, Т. Ригас. Управління екологічними проектами в умовах дії фізичних чинників формування небезпеки. 

  2. А. Чугай, В. Ільіна, І. Солошич. Фактори формування продуктивності агроекосистем Одеської області в умовах зрошувального землеробства. Екологічні науки: науково-практичний журнал. - К. : Видавничий дім «Гельветика», 2021. - № 4(73). С. 71-74.

  3. І. Солошич, М. Гриньова, Н. Михайленко. Формування науково-дослідницької компетентності при вивченні навчальної дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності». Витоки педагогічної майстерності. 2021. Випуск 27, с. 76-80. ISSN: Print 2075 - 146X.

  4. Шведчикова І.О., Солошич І., Солошич С. Наукова проєктна діяльність як передумова формування фахових компетентностей здобувачів вищої освіти з електричної інженерії. Технології та інжиніринг, № 3, 2021. - С. 39-48, DOI:10.30857/2786-5371.2021.3

  5. Солошич І. О. Дослідження впливу транспортної системи на шумову та вібраційну безпеку урбоекосистеми. Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. - К. : Видавничий дім «Гельветика», 2021. - № 3(36). С. 12-16.

  6. Солошич І. О., Карцова О. Л., Бахарєв В. С. До питання практичної реалізації вимог до визначення місць розташування автоматизованих постів в системі моніторингу атмосферного повітря техногенно навантажених урбосистем. Науковий журнал Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського №3/2021, с. 36-45.

  7. Солошич І. О., Шмандій В. М., Колєснік Д. В. Управління екологічною небезпекою твердих побутових відходів регіону. Науковий журнал Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського №2/2021, с. 60-66.

  8. Солошич І. О. Дидактична система формування науково-дослідницької компетентності студентів екологічних спеціальностей. Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» №2/2020(121), с. 39-44.

  9. Солошич І. О., Гриньова М. В. Активізація процесів саморегуляції студентів екологічних спеціальностей як умова формування науково-дослідницької компетентності. Virtus: Scientific Journal. Monreal, 2020. № 43. С. 85-89. 

  10. Солошич І. О., Гриньова М. В. Саморегуляція як основа науково-дослідницької діяльності студентів екологічних спеціальностей Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works. Montreal : СPM «ASF», 2020. Issue 3 (8). С. 60-63.

  11. Солошич І. О. Філософські передумови формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». - 2020. - Випуск 20. Т. 3. 2020, с. 64-67.

  12. Солошич І. О. Особистісно-орієнтований підхід до формування науково-дослідницької компетентності у майбутніх фахівців-екологів. Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. - 2019. - Вип. 22. - С. 72-82.

  14. Солошич І. О. Системний синергетичний підхід до формування науково-дослідницької компетентності у майбутніх фахівців-екологів. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - Кременчук: КрНУ, 2019. - Випуск 2(115) - с. 23-29.

  15. Солошич І. О. Діяльнісний підхід до формування науково-дослідницької компетентності у майбутніх фахівців-екологів. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. : Харків, 2019. № 62. 108 с., с. 5-15. 

  16. Soloshych I. Application of "Sustainable development" computer program in development of scientific and research competence in the study of discipline "urban ecology". Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. ‒ 2018. ‒ Vol. VI (69). ‒ Budapest, 2018. - C. 36-39, 165. www.seanewdim.com

  17. Солошич І. О. Аналіз теоретичної й практичної розробленості проблеми підготовки майбутніх фахівців-екологів в аспекті формування їхньої науково-дослідницької компетентності. Педагогічні науки : зб. наук. пр. : Херсон, 2017. Випуск LXXІX Том 1. 246 с., с. 180-185.

  18. Солошич І. О. Зарубіжний досвід формування науково-дослідницької компетентності у майбутніх фахівців-екологів Педагогічний альманах : збірник наукових праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Випуск 36. - 307 с., с. 169-176.

  19. Солошич І. О. Використання навчальної інформаційно-пошукової системи для очистки газових викидів, стічних вод та твердих відходів при формуванні науково-дослідницької компетентності фахівців-екологів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 55 (108). 624 с., с. 310-316.

  20. Солошич І. О. Передумови виникнення й розвитку ідеї формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів. Наукові записки. Серія Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. - № 3. - 314 с., с. 143-149.

  21. Солошич І. О. Компетентнісний підхід щодо формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 54 (107). 464 с., с. 234-240.

  22. Солошич І. О. Науково-дослідницька компетентність майбутніх фахівців-екологів Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. : Харків, 2017. № 54-55. 386 с., с. 116-124.

  23. Soloshych I., Pochtovyuk S. Future environmental specialists’ training for research work by using information technology. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук : КрНУ, 2017. Вип. 2/2017 (103), С. 111-116. 

  24. Солошич І. О., Почтовюк С. І. Забезпечення інформаційно-комп’ютерного супровіду викладання дисциплін екологічного спрямування. Науковий журнал Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Людина та довкілля. Проблеми неоекології». № 3-4 (26). - Харків, 2016, С. 141-145.

  25. Солошич І. О. Структура професійної діяльності фахівця-еколога, як основа формування науково-дослідної компетентності. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць. - Харків, 2015. - № 48-49. - С. 56-67.

  26. Солошич І. О. Підходи щодо формування здібностей до дослідницької діяльності у майбутніх фахівців-екологів. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць. - Харків, 2015, № 47. - С. 70-77.

  27. Солошич І. О. Структурні компоненти, критерії оцінки дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів. Інженерні ті освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал. [Електронний журнал]. Тематичний випуск: «Сучасна вища освіта : реалії, проблеми, перспективи». - Кременчук : КрНУ, 2015. - Вип. 3 (11), С. 39-42.

  28. Солошич І. О., Хамаршех А.Ш. Методика формування професійних знань у організаторів природокористування при проходженні навчальної ландшафтно-екологічної практики. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. серія «педагогічні науки». - Кременчук: КрНУ, 2015. - випуск 1/2015 (2)., С. 96-104.

  29. Солошич І. О., Бахарєв В. С. Концептуальні підходи до створення навчального посібника з дисципліни «Основи наукових досліджень в галузі екологічної безпеки». Інженерні та освітні технології. - Кременчук, 2015. - Вип. 1 (9). - С. 21-27.

  30. Солошич І. О. Застосування науково-дослідної компетентності фахівцями-екологами в професійній діяльності. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць. - Харків, 2014, № 45. - С. 190-195.

  31. Некос А. Н., Солошич І. О. Comprehensive evaluation of regional development as a component of the green economy mplementation. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 5. С. 247-251. Scopus

  32. Солошич І. О., Алєксєєва Т.М. Study of urban soils salinity on the example of  central part of c. Kremenchuk. Науковий журнал «Екологічна безпека»: Кременчук: КрНУ, 2014. - Випуск 2/2014 (18), С. 67-70.

  33. Солошич І. О., Напхоненко Н.В. Сучасні проблеми утилізації відходів на прикладі автотранспортного підприємства. Науковий журнал Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Людина та довкілля. Проблеми неоекології». № 3-4. - Харків, 2014, С. 109-112.

  34. Солошич І. О. Организация научно-исследовательской  деятельности будущих специалистов в области экологии как основа устойчивого развития региона. AUSPICIA. - Vysoká škola evropských a regionálních studií, p.s.(VŠERS) v Českých Budějo-vicích (Česká republika). 2014. №1. P. 85-94. 

  35. Солошич І. О., Алексєєва Т.М. Исследование экологического состояния почв агроценозов на примере Полтавской области. Науковий журнал Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Людина та довкілля. Проблеми неоекології». № 1-2. - Харків, 2014, С. 81-85.

  36. Soloshich I, Pidlisnyuk V. Green economy as umovyi Ukraine's transition to sustainable development Research papers of Wroclaw University of Economics/ Economy and Space/ N 324, 2014, C. 126-136.

  37. Солошич І. О., Алексєєва Т.М. Навчальна ландшафтно-екологічна практика як умова формування науково-дослідної компетентності організаторів природокористування. Педагогічний процес: теорія і практика. - Збірник наукових праць. Вип. 1. - Київ: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2014. - С. 121-125.

  38. Солошич І. О. Навчально-дослідні завдання як засіб формування науково-дослідної компетенції при навчанні фізики організаторів природокористування. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць. - Харків, 2014, Вип.2/2014 (36-37), С. 187-197.

  39. Солошич І. О. Формирование научно-исследовательских компетенций преподавателей. Vybrané aspekty psychológie morálky: колективна монографія. Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela. 2013. С. 166-183.

  40. Солошич І. О., Пидлиснюк В.В. Зелена економіка в контексті переходу України до сталого розвитку. Наукові доповіді Національного Університету біоресурсів і природокористування України, № 42 (грудень), 2013. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2013_6_1.pdf

  41. Солошич І. О. Формування науково-дослідної математичної компетенції  організаторів природокористування. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць. - Харків, 2013, Вип.38-39/2013, С. 348-356.

  42. Солошич І., Пидлиснюк В. Развитие навыков научной деятельности будущих организаторов природопользования во внеаудиторное время. Sociálně-ekonomické a environmentální aspekty udržitelno rozvoj. Česká budievitsy: Vysoká škola evropských a regionalnich studií, 2013. С. 146-151.

  43. Солошич І. О., Підліснюк В.В. Биоэнергетика как перспективное направление при внедрении устойчивого развития Збірник наукових праць Sociálně-ekonomické a environmentalni aspekty udržitelno rozvoj. Česká budievitsy: Vysoka škola evropských a regionalnich studií, 2013, р. 191-195.

  44. Солошич І. О., Рейтингова система оцінки роботи кафедр вищих навчальних закладів при організації науково-дослідної діяльності студентів. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць. - Харків, 2012, Вип.1/2012 (34-35), С. 176-185.

  45. Солошич І. О., Солошич С.М. Образовательные аспекты популяризации биотоплива. Вісник кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - Кременчук: КрНУ, 2012. - Випуск 4 (75). С. 197-201.

  46. Солошич І. О., Підліснюк В.В. Визначення забруднення земельних та біоресурсів від повітря транспортних потоків в містах Банська-Бистриця, Словаччина та Кременчук, Україна. Наукові доповіді Національного Університету біоресурсів і природокористування України, 2012-4 (33), 9 стр.  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_4/12sio.pdf

  47. Солошич І. О., Підліснюк В.В. Порівняльний аналіз впливу транспортних потоків на забруднення повітря в м. Банська Бистриця (центральна Словаччина) та Кременчуці (Україна). Віснику ХНУ № 1004, серія Екологія віп.7, 2012. - С.130-133.

  48. Солошич І. О. Педагогічні умови формування основ наукової діяльності майбутніх фахівців (на прикладі виконання курсової роботи) Горизонти освіти: Науково-методичний журнал. - Севастополь, 2012, Вип.1/2012 (34), С. 28-34.

  49. Солошич І. О. Модель організації науково-дослідної діяльності студентів у процесі фахової підготовки. Видавництво «Каштан», «Наукова скарбниця освіти Донеччини», №2 2012 року, с. 105-109.

  50. Солошич І. О., Марченко А.О. Формування екологічних знань у майбутніх технічних фахівців у галузі транспортних технологій. «Наукова скарбниця освіти Донеччини», №2, 2012 року, Видавництво «Каштан» с. 43-47.

  51 Солошич І. О. Дослідження особистісного сприйняття  студентами поняття якості екологічної освіти. Вісник Кременчуцького національного університету: Наукові праці КНУ; Кременчук, Видавничій відділ КНУ, 2010, Вип.1/2011 (6), С. 163-165.

  52 Солошич І. О. Впровадження системи екологічного менеджменту в закладах освіти як організаційний механізм  екологічного збалансованого розвитку суспільства. Екологічна безпека: Науковий журнал; Кременчук, Видавничій відділ КНУ, 2010, Вип. №1 (9)/2010, С. 70-73.

  53 Солошич І. О., Андрусенко О.М. Вплив транспортних потоків центральної частини м. Кременчука на рівень забруднення атмосферного повітря. Екологічна безпека: Науковий журнал; Кременчук, Видавничій відділ КДУ, 2009, Вип.1/2009(5), С.40-46.

  54. Солошич І. О., Підліснюк В.В. Інноваційні підходи при формуванні професійних екологічних компетенцій майбутніх інженерів як складова впровадження освіти для сталого розвитку. Вісник Кременчуцького державного університету: Наукові праці КДУ; Кременчук, Видавничій відділ КДУ, 2009, Вип.1 (42), С. 170 - 173.


  Публікації у виданнях БД  Scopus, WoS CC:

  1. Солошич І. О., В. М. Шмандій, Д. В. Колєснік. Управління екологічною небезпекою твердих побутових відходів регіону. Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» в №2/2021, с. 60-66.

  2. Солошич І. О., Карцова О. Л., Бахарєв В. С. До питання практичної реалізації вимог до визначення місць розташування автоматизованих постів в системі моніторингу атмосферного повітря техногенно навантажених урбосистем. Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» в №3/2021, с. 36-45.

  3. Солошич І. О. Дослідження впливу транспортної системи на шумову та вібраційну безпеку урбоекосистеми. Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. - К. : Видавничий дім «Гельветика», 2021. - № 3(36). С. 12-16.

  4. I. Soloshych, A. Chugai, Т. Safranov, V. Pylypiuk. Assessment of the Environmental State of North-Western Black Sea Сoаst Territories, Ukraine using Indicators of Sustainable Development. ECOLOGIA BALKANICA 2021, Vol. 13, Issue 1 June 2021 pp. 17-26. Scopus

  5. I. Soloshych, A. Chugai, V. Ilina, S. Pochtovyuk. Assessing the Impact of the Motor Transport Enterprises on the State of Urban Ecosystems (with the Example of Activity of the Kremenchug Motor Transport Enterprise, Ukraine). Ecological Engineering & Environmental Technology 22 (6), 53-60. Scopus

  6. А. Чугай, В. Ільіна, І. Солошич. Фактори формування продуктивності агроекосистем Одеської області в умовах зрошувального землеробства. Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. - К. : Видавничий дім «Гельветика», 2021. - № 4(73). С. 71-74.

  7. Maryna Grynova, Tamerlan Safranov, Angelina Chugai, Roman Grynyov, Iryna Soloshych, Ruslana Velychko. Fluorides as an Indicator of Physiological Completeness of Mineral Composition of Drinking Waters of Separate Regions of Ukraine. Ecological Engineering & Environmental Technology 2022, Scopus

  8. I. Soloshych, A. Chugai, Т. Safranov, V. Pylypiuk. Assessment of the Environmental State of North-Western Black Sea Сoаst Territories, Ukraine using Indicators of Sustainable Development. ECOLOGIA BALKANICA 2021, Vol. 13, Issue 1 June 2021 pp. 17-26. Scopus

  9. I. Soloshych, M. Grynova, N. Kononets, I. Shvedchykova, I. Bunetska. Competence and Resource-Oriented Approaches to the Development of Digital Educational Resources. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems. Scopus

  10. I. Soloshych, I. Shvedchykova, R Grynyov, N. Kononets, I. Bunetska. Model of Formation of Ecological Competence of Future Engineers-Electromechanics. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems. Scopus

  11. N. Kononets, S. Nestulya, I. Soloshych, V. Zhamardiy, V. Odokienko. Didactic system of formation of research competence of future teachers of physical education. The Journal of Research in Medical and Dental Science. 2021, Vol. 19, p.p. 414-418. Web of Science

  12. Shvedchykova I., Soloshych I., N. Kononets, M. Grynova. Creation of Electronic Educational Resources for Resource-Oriented Training of Electrical Engineering Students. IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 2020, Ukraine. Р. 418-425. Scopus

  13. M. Lazariev, I. Soloshych, H. Mosiienko, A. Tarasenko. Development of Complex Models of Elements of the System of Professionally-Oriented Content of Electrical Engineering Training. IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 2020, Ukraine. Р. 324-331. Scopus

  14. Shvedchykova I., Soloshych I., Pochtovyuk. S. Creation of educational and research software for integrated assessment of energy consumption and sustainable development of regions. Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), 2019. Kremenchuk, Ukraine. Р. 458-461. Scopus

  15. Shvedchykova I., Soloshych I., Tytiuk V. Creating a learning information retrieval system for selection of electromechanical devices for cleaning of gas emissions, wastewater and solid waste. Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), 2017. Kremenchuk, Ukraine. Р. 336-339. Scopus

  16. Soloshych I., Shvedchykova I. Development of systematics ranked structure of environmental protecting equipment for cleaning of gas emissions, wastewater and solid waste. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kharkov : PE «Technology Center», 2016. Vol. 6 № 10 (84). Р. 17-23. Scopus

  17. Солошич І. О., Почтовюк С. І. Комплексний підхід у використанні інформаційно-комунікаційних технологій у процесі наукової діяльності майбутніх екологів. Журнал Інформаційні технології і засоби навчання. N 52, Вип. 2. Національна академія педагогічних наук України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Університет менеджменту освіти. С. 81-92. Web of Science


  2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:

  1. Патент на корисну модель № 136362, Україна, В03С 1/24. Дисковий магнітний сепаратор / Шведчикова І.О., Мелконова І.В., Солошич І.О. Заявл. 20.03.19; опубл. 12.08.19, Бюл. № 15.

  2. Солошич І. О., Почтовюк С. І. Науковий твір «Програмний додаток для автоматизованої комплексної оцінки сталого розвитку регіону («Сталий розвиток регіону»)». Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір. № 71266 від 03.04.2017. 15 с. 


  3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):

  Є автором навчально-методичних комплексів із 13 навчальних дисциплін за спеціальностями: 101 - Екологія та 183 - Технології захисту навколишнього середовища.

  Солошич І. О. Формування науково-дослідницької компетентності студентів екологічних спеціальностей : монографія. Полтава : Астрая, 2020. 550 с. 

  Солошич І., Бахарєв В. Організація наукових досліджень в галузі екологічної безпеки : навч. посіб. Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. 296 с.


  4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електрон-них курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:

  1. Солошич І. О. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 101 «Екологія». Кременчук : КрНУ, 2021. 63 с.

  2. Солошич І. О. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 101 «Екологія» (частина 1). Кременчук : КрНУ, 2019. 54 с.

  3. Солошич І. О. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 101 «Екологія» (частина 2). Кременчук : КрНУ, 2019. 66 с.

  4. Солошич І. О. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 101 «Екологія» (частина 1). Кременчук : КрНУ, 2019. 40 с.

  5. Солошич І. О. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 101 «Екологія» (частина 2). Кременчук : КрНУ, 2019. 62 с.

  6. Солошич І. О. Методичні вказівки щодо проходження навчальної (ландшафтно-екологічної практики для студентів денної форми навчання зі спеціальності 101 - «Екологія» освітнього ступеня «бакалавр» Кременчук : КрНУ, 2021. 49 с.


  7) Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад):

  Член спеціалізованої (дисертаційної) вченої ради на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти.


  8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах):

  1. Електронний щоквартальний науково-практичний журнал «Інженерні та освітні технології»)  (Кременчук, фахове видання України).


  10) Участь у міжнародному науковому проекті:

  1. Виконавець українсько-чеського наукового проекту «Сталий розвиток і екологічна освіта» (№ CZ.1.07/1.3.00/16.0075, Чеське Будейовіце, Коледж європейських і регіональних досліджень).


  11) Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою):

  12) Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій):

  1. Солошич І. О. Аналіз надходження шкідливих викидів в атмосферу м. Кременчука та основні шляхи зменшення техногенного навантаження на атмосферу. Захист довкілля від антропогенного навантаження: Зб. наук. пр. Х. - К.: МПП "Август", 2000. - Вип. 2(4). С. 23-30.

  2. Солошич І. О. Аналіз змісту екологічних знань інженерів-електромеханіків у професійній діяльності Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. пр. - Х.: Нормальні ціни, 2005. - Вип. 10. С. 22-31.

  3. Солошич І. О. Формування професійно-важливих екологічних знань засобами інтерактивних та інформаційних технологій. Імідж сучасного педагога: Зб. наук. пр. - П.: ТОВ «АСМІ», 2005. - Вип.3. с. 31-39.

  4. Солошич І. О., Підліснюк В.В.  Ева Штрбова. Дослідження забруднення повітря транспортними потоками центральної частини м. Банска-Бистриця (Словацька Республіка). Екологічна безпека: Науковий журнал; Кременчук, Видавничій відділ КДУ, 2009, Вип.4/2009, С. 43-48.


  14) Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво студентським постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою):

  12 студентів-призерів II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностями "Економіка природокористування", "Грунтознавство";

  Робота у складі журі II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностями "Економіка природокористування", "Грунтознавство".

  З 2005 р. керівник наукової діяльності студентів, аспірантів та молодих учених (ТСАМУ) КрНУ.


  15) Керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнівчленів Національного центру «Мала академія наук України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів «Мала академія наук України»; участь у журі ІІІ-ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня):

  Участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру «Мала академія наук України» (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня).

  2020-2021 н. р. Поливода Юлія, 2 місце II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру «Мала академія наук України», секція «Охорона довкілля та раціонального природокористування».

  2021-2022 н.р. Черненко Вероніка, 2 місце II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру «Мала академія наук України», секція «Експериментальна фізика».

  2022-2023 н.р. Пєєва Катерина, 1 місце I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України», секція «Прикладна фізика».

  19) Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та громадських об’єднаннях):

  Почесний академік Академії прикладних наук (ААS N 00029) з 2021 року.
  Член громадської організації «Екологічний союз» з 2021 року.