Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»Напрям підготовки по cпеціальності 6.051401 «Біотехнологія»

Кваліфікація, що присвоюється:    Бакалавр за напрямом «Фахівець з біотехнології»

Рівень кваліфікації:    бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування:    Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного):    НемаєПрофіль програми:

Узагальнений об’єкт діяльності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
за професійним напрямком 6.051401 «Біотехнологія».

Фахівець може брати участь:

- у проектних розробках в галузі біотехнології та виробництва біотехнологічної продукції,

- в організації та управлінні біотехнологічного виробництва,

- в експлуатації, ремонті та модернізації хімічного та біоінженерного обладнання,

- у дослідженнях біохімічних процесів з використанням способів та методів біотехнології та культивування біооб’єктів,

- володіння знаннями та вміннями щодо трансформації живої клітини з метою отримання нового продукту та вирішення виробничих проблем її комерційної реалізації - розробка та культивування біооб’єктів, виробництво біопрепаратів амінокислот, антибіотиків, вітамінів, гормонів, смакових та ароматичних біодобавок, інтерферону, ферментів,

- виробництво харчових і кормових білків, ферментація тютюну, біовиробництво харчових кислот, ферментативна переробка сировини, виробництво біоіндикаторів і вакцин.Відповідно до Болонської системи фахівці можуть знайти роботу на підприємствах та в установах,
де вивчаються чи використовуються біотехнологічні процеси, способи та методи біотехнології.

Бакалавр за напрямом «Біотехнологія» з кваліфікацією фахівець з біотехнології повинен знати:

- хімічні, фізико-хімічні, фізичні, біохімічні та мікробіологічні основи біотехнологічних процесів виробництв;

- основи генетики та біоінженерії для створення технологічних продуцентів біопродукції у різних сферах застосування біотехнології, надання послуг при створенні практично корисної продукції у дотичних галузях промисловості,

- охорони здоров’я та охорони довкілля,

- основи інженерних питань, що вивчаються в курсах про процеси та апарати і устаткування біотехнологічних виробництв,

- застосування електротехніки, автоматизації, інженерної графіки, проектування біотехнологічних виробництв,

- питання екології та безпеки життєдіяльності людини, керуватись їх вимогами у практичній діяльності,

-застосовувати основи знань економіки біотехнологічних та харчових виробництв, про підприємництво та менеджмент біотехнологічного виробництва, маркетинг та товарознавство біопродукції в умовах ринкової економіки для вирішення практичних задач;

- аналізувати технологічний процес, забезпечувати дотримання параметрів технологічного процесу на установленому рівні;

- організовувати виробництво продукції в заданому обсязі;

- працювати з приладами, виконувати необхідні аналізи, давати оцінку результатам, що одержані;

- здійснювати хіміко-технологічний контроль виробництва;

- вирішувати питання економічної доцільності технологічних та технічних рішень;

- обирати шлях подальшого напрямку підвищення свого професійного рівня, а також налагоджувати біотехнологічне обладнання як на виробництві, так і в умовах лабораторії, готувати до культивування поживне середовище та культури-продуценти, виконувати роботу з обробки (очистка, виділення, сушка тощо) та пакуванню готової продукції,

- контролювати підготовку живильних середовищ, технологічних продуцентів, біопродукції, біофармацевтичних препаратів тощо, працюючи у сфері випуску продукції біотехнологій та надавання послуг з біотехнології.Ключові результати навчання:  

Бакалавр готується до виконання виробничих функцій (прогностична, проектувальна, планування, організаційна, управлінська, виконавчо-технічна, технологічна, виробнича, контролююча) та підготовлений до роботи у підприємствах, організаціях, установах, де застосовуються біотехнологічні процеси та використовуються чи виробляються біооб’єкти.

Види економічної діяльності (ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності)

Завдання та обов’язки фахівців з біотехнології:

- проведення технологічного процесу виробництва препаратів, продуктів, матеріалів методами біосинтезу, біокаталіз чи біотрансформації для потреб охорони здоров’я, медицини, народного господарства, екології довкілля тощо;

- надання професійних послуг підготовки біоагентів для різних галузей промисловості та охорони здоров’я і довкілля;

- забезпечення відповідності технологічних параметрів процесу, продуцентів та продукції ;

- здійснення контролю біопроцесів, біоагентів та біопродукції згідно нормативних документів та обслуговування апаратів виробництва біологічно активних речовин та біотехнологічних продуктів.

Деталізація можливих видів економічної діяльності подана у таблиці Державному класифікаторі видів економічної діяльності:

Секція А — рослинні та тваринні об’єкти (модифікація біооб’єктів);

Секція СА-СВ — видобувна промисловість (надання послуг);

Секція D, G — харчова та переробна промисловість (надання послу та проведення технологічних операцій з біопроцесами);

Секція К — технічний контроль (моніторинг та виконання контрольних завдань з хімічної та мікробіологічної чистоти об’єктів та біопродукції, робота з базою даних біооб’єктів та біопроцесів);

Секція М — освіта (викладання дисциплін профорієнтованого напряму в спеціалізованих закладах освіти);

Секція О — господарська діяльність (консультації з питань біотехнології).

Професійні профілі випускників з прикладами: 

Бакалавр може займати первинні посади — фахівець з біотехнології, біотехнолог, майстер зміни, майстер ділянки, технолог.

Первинна посада — посада, що не потребує від випускників навчального закладу попереднього досвіду професійної практичної діяльності (стажу роботи).

Фахівець з біотехнології   бере участь на різних технологічних операціях у виробництві препаратів, продуктів і матеріалів методами біологічного синтезу для потреб медицини, сільського господарства, харчової промисловості, екології, промисловості тощо ( без вимог до стажу роботи).Доступ до подальшого навчання:   Бакалавр за напрямом «Фахівець з біотехнології» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіти за спеціальністю «Фахівець з біотехнології».

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:   Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Вимоги до випуску:  Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит.

Форма навчання: Денна

Директор програми: Доктор біологічних наук, професор Никифоров Володимир Валентинович