Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Факультет природознавчих наук

Кафедра «Біотехнології та біоінженерія»Методичне забезпечення за напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія» (в pdf)Аналітична хімія

Біоенергетика

Біоінженерія

Біологія клітини

Біотехнологія бродіння

Біотехнологія культур рослин і тварин

Біотехнологія очищення води

Біотехнологія переробки відходів

Біофізика

Біохімія

Генетика

Економіка та організація біотехнологічних виробництв

Загальна біотехнологія

Загальна мікробіологія і вірусологія

Загальна та неорганічна хімія

Загальна токсикологія

Маркетингове планування

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв

Органічна хімія

Основи біобезпеки і біоетики

Основи біоіндикації та біотестування

Основи екологічної біотехнології

Основи імунології

Основи проектування

Основи фармакогнозії

Процеси і апарати біотехнологічних виробництв

Санітарія і гігієна виробництв та продукції

Сучасні біотехнології в агросфері

Технології біорекультивації. Біоремедіація грунтового й водного середовища

Устаткування виробництв у галузі

Фізика

 • Робоча навчальна програма
 • Курс лекцій "Основи механіки"
 • Курс лекцій "Основи молекулярної фізики і термодинаміки
 • Курс лекцій "Основи електродинаміки
 • Курс лекцій "Коливання і хвилі
 • Перелік питань до іспиту
 • Перелік питань до заліку
 • Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт розділ "Електрика і магнетизм"
 • Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт розділ "Оптика"
 • Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт розділ "Квантова фізика"
 • Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт розділ "Фізика твердих тіл"
 • Методичні вказівки щодо проведення практичних занять розділи: «фізичні основи механіки», «основи молекулярної фізики і термодинаміки»
 • Методичні вказівки щодо проведення практичних занять розділ «основи електродинаміки»
 • Методичні вказівки щодо проведення практичних занять розділи: «фізика коливань і хвиль», «хвильова оптика»
 • Методичні вказівки щодо проведення практичних занять розділи «квантові властивості випромінювання», «елементи квантової механіки і атомної фізики», «елементи квантової фізики твердого тіла», «елементи ядерної фізики»
 • Методичні вказівки щодо самостійної роботи
 • Фізична та колоїдна хімія

  Фізіологія та діагностика людини й тварини

  Харчова біотехнологія

  Наскрізна програма практик

  Навчальна практика І частина (2 семестр)

  Навчальна практика ІІ частина (4 семестр)

  Технологічна (виробнича) практика 3 курс (6 семестр)

  Переддипломна практика 4 курс (8 семестр)