• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
 • Кафедра «Екологія та біотехнології»


  Екологія


  Спеціальність

  101 «Екологія»

  Освітньо-професійна програма

  Екологія

  Галузь знань

  10 «Природничі науки»

  Спеціальність

  101 «Екологія»

  Рівень вищої освіти

  Перший (бакалаврський)

  Кваліфікація

  Обсяг освітньо-професійної програми

  240 кредитів ЄКТС

  Термін навчання

  4 роки

  Передумови вступу

  Умови вступу

  Мова(и) викладання

  Українська, англійська

  Форма навчання

  Денна, заочна

  Гарант освітньо-професійної програми

  Мета освітньо-професійної програми

  Мета освітньої програми полягає в застосуванні отриманих компетентностей для збереження та відновлення довкілля і його компонентів.

  Основний фокус освітньо-професійної програми

  Загальна вища в галузі знань "Природничі науки" з поглибленою спеціальною підготовкою в сфері екології.

  Підготовка фахівців екологів у галузі охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

  Спеціалізація програми полягає в організації заходів спрямованих на забезпечення збалансованого природокористування та захист довкілля від надмірних антропогенних навантажень.

  Особливості освітньо-професійної програми

  Обов’язкова технологічна практика

  Придатність до працевлаштування

  Випускники підготовлені до роботи за національним класифікатором України ДК 009: 2005; ДК 003:2010.

  Споріднені первинні посади: організатор природокористування; інспектор з охорони природи; інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду; інспектор з охорони природно-заповідного фонду; інспектор з використання водних ресурсів; технік-еколог; інспектор державний; стажист-дослідник.

  Подальше навчання

  Магістерські програми у галузях знань: 01 Освіта, 10 Природничі науки, 18 Виробництво та технології.

  Інтегральні компетентності

  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблемні ситуації у галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.

  Здатність застосовувати засоби та методи реалізації екологічної безпеки у транспортній галузі

  Здатність визначати оптимальні природоохоронні технології у сфері природокористування

  Загальні компетентності

  Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань з екології та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.

  Здатність виконувати лабораторні дослідження в групі під керівництвом лідера; використовувати подібні навички, для демонстрації здатності враховувати строгі вимоги дисциплін, планування та управління часом.

  Фахові компетентності

  Здатність робити оцінки антропогенного впливу на довкілля.

  Здатність використовувати математичні знання для статистичної обробки даних спостережень за станом довкілля та моделювання явищ і процесів, що відбуваються в ньому. Експериментальні навички. Здатність виконувати роботу по відбору зразків (проб) природних компонентів для аналізів.

  Національна кредитна мобільність

  Міжнародна кредитна мобільність

  Форма атестації

  Захист дипломної роботи

  Перелік обов’язкових навчальних дисциплін

  Історія та культура України

  Українська мова

  Філософія

  Іноземна мова

  Фізичне виховання

  Вища математика

  Фізика

  Геологія з основами геоморфології

  Гідрологія

  Метеорологія і кліматологія

  Інформатика та системологія

  Грунтознавство

  Хімія

  Основи біогеохімії

  Вступ до фаху

  Біологія

  Загальна екологія та неоекологія

  Ландшафтна екологія

  Екологія людини

  Моніторинг довкілля

  Моделювання і прогнозування стану довкілля

  Техноекологія

  Урбоекологія

  Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

  Екологічна безпека

  Екологічна експертиза

  Природоохоронне законодавство

  Екологічне право

  Організація та управління в природоохоронній діяльності

  Економіка природокористування

  Заповідна справа

  Збалансоване природокористування та ресурсозбереження

  Екологічний аудит

  Екологічна токсикологія

  Технології використання природних енергоносіїв в авіатранспортних процесах

  Основи охорони праці

  Перелік вибіркових навчальних дисциплін

  Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

  Іноземна мова спеціальності

  Інземна мова (за фахом)

  Екологія мікроорганізмів

  Мікробіологія

  Мікроорганізми і сучасні екологічні технології

  Основ біохімічних технологій

  Екологічна біохімія

  Біохімічні дослідження екосистем

  Теоретичні основи моделювання в екології

  Екологічна статистика

  Основи планування експерименту

  Стандартизація і сертифікація в екології

  Організація робіт зі стандартизації і сертифікації

  Екологічна стандартизація

  Утилізація та рекуперація відходів

  Рециклінг промислових відході

  Рециклінг побутових відходів

  Радіоекологія

  Екологія, авіація та космос

  Теоретичні основи забруднення біосфери

  Основи раціонального використання ПММ

  Обладнання та проектування природоохоронних комплексів

  Військова підготовка