• Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
 • Кафедра «Екологія та біотехнології»


  Екологічна біотехнологія та біоенергетика


  Спеціальність

  101 «Екологія»

  Освітньо-професійна програма

  Екологічна біотехнологія та біоенергетика

  Галузь знань

  16 «Хімічна та біоінженерія»

  Спеціальність

  162 «Біотехнології та біоінженерія»

  Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський) рівень

  Кваліфікація

  Біотехнолог

  Науковий співробітник (біологія)

  Обсяг освітньо-професійної програми

  90 кредитів ЄКТС

  Термін навчання

  1рік і 6 місяців

  Передумови вступу

  Умови прийому

  Мова(и) викладання

  Українська, англійська

  Форма навчання

  Денна, заочна

  Гарант освітньо-професійної програми

  Мета освітньо-професійної програми

  Створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців в галузі біотехнології з широким доступом до працевлаштування та зацікавленості до певних галузей біоінженерії для подальшого навчання

  Основний фокус

  освітньо-професійної програми

  Загальна вища в галузі знань «Хімічна та біоінженерія» з поглибленою спеціальною підготовкою у сфері екологічної біотехнологіїта біоенергетики. Підготовка фахівців у галузі біотехнології.

  Спеціалізація програми полягає в організації заходів спрямованих на захист довкілля та біобезпеки суспільстваззастосуванням біотехнологічних методів.

  Особливості освітньо-професійної програми

  Обов’язкова наукова, переддипломна практики

  Придатність

  до працевлаштування

  Біотехнолог, інженер, екобіотехнолог, науковий співробітник

  Подальше навчання

  Продовження навчання на третьому (освітньо-науковому ) рівні вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії.

  Інтегральні компетентності

  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблемні ситуацій у галузі екологічної біотехнології та біоінженерії.

  Здатність застосовувати засоби та методи реалізації екологічної біотехнології та біоінженерії у різних галузях промисловості, сільського господарства, комунальних підприємствах.

  Здатність визначати оптимальні екобіотехнології у сфері охорони навколишнього середовища.

  Загальні компетентності

  Здатність виконувати лабораторні дослідження в групі під керівництвом лідера; використовувати подібні навички, для демонстрації здатності враховувати строгі вимоги дисциплін, планування та управління часом. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень біотехнології на соціальну сферу.

  Фахові компетентності

  Здатність аналізувати екологічний стан навколишнього середовища та розуміння використання відповідних екобіотехнологій. Здатність аналізувати екологічний стан навколишнього середовища та розуміння використання відповідних екобіотехнологій. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, що формують сучасні підходи сталого розвитку, зокрема, нанобіотехнології.

  Національна кредитна мобільність

  Міжнародна кредитна мобільність

  Форма атестації

  Кваліфікаційний екзамен

  Захист дипломної роботи

  Перелік обов’язкових навчальних дисциплін

  Ділова іноземна мова

  Сучасні економічні теорії в транзитивній економіці

  Біоінженерія та молекулярна біотехнологія

  Екологічна біотехнологія

  Експрес-аналіз в біотехнології та екології

  Інформаційні системи в екобіотехнології

  Перелік вибіркових навчальних дисциплін

  Основи наукових досліджень

  Науковий менеджмент

  Бізнес-адміністрування в галузі

  Стандартизація та системи якості в галузі

  Біотехнологія мікроводоростей

  Біоремедіація

  Технічна біоенергетика

  Технології отримання біопалива

  Прикладна біоенергетика

  Природознавча мікробіологія

  Технологія біокумуляції

  Мікробіологія палива та паливних систем

  Космічна біотехнологія та астробіологія

  Замкнуті системи життєзабезпечення

  Біоматеріали для авіакосмічної галузі